Felhasználási feltételek

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

 

Üdvözöljük a TEQMOVEMENT Program weboldalán. A jelen Használati Feltételek a TEQMOVEMENT Programban történ részvételre és a teqmovement.com weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

 1. Fogalom-meghatározások

Jelen Használati Feltételek alkalmazásában az e pontban felsorolt szavakat, valamint azok nyelvtani megfelelőit és az azokból származtatott szavakat (függetlenül nagy vagy kis kezdőbetűs leírásuktól) a jelen pontban meghatározott módon kell értelmezni.

Szervező

A TEQMOVEMENT Programnak a TEQBALL® sportágat érintő elemei tekintetében Szervezőnek tekintendő: Nemzetközi Teqball Szövetség (1101 Budapest, Expo tér 5-7.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; nyilvántartási szám: 01-02-0017651; a továbbiakban önállóan: „FITEQ”).

A TEQMOVEMENT Programnak a TEQVOLY, TEQIS, TEQPONG, és QATCH sportágakat érintő elemei tekintetében Szervezőnek tekintendő: Teqsports Korlátolt Felelősségű Társaság (1101 Budapest, Expo tér 5-7.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-371772).

Felhasználó vagy Ön

A Weboldalt használó valamennyi személy, beleértve a Használati Feltételek 2.2. pontjának megfelelően regisztrált, a TEQMOVEMENT Programban részt vevő felhasználókat.

Fél

A Szervező vagy a Felhasználó

Felek

A Szervező és a Felhasználó

Felhasználói Tartalom

A Felhasználó által a Weboldalra vagy a Weboldal használatával és/vagy a TEQMOVEMENT Programmal összefüggésben bármely módon a Szervező részére rendelkezésre bocsátott minden adat és információ, dokumentumok, kép- és hangfelvételek, egyéb fájlok és anyagok.

Oktató anyagok

A Weboldal “Oktatás” oldalán a különböző TEQ™ sportágakra, azok szabályrendszerére és a hozzájuk kapcsolódó speciális gyakorlatokra vonatkozó, ingyenesen elérhető, videós és írásbeli bemutató, tájékoztató, oktató anyagok.

 1. A TEQMOVEMENT Programban való részvétel
 • A TEQMOVEMENT Program célja

A TEQMOVEMENT Program (a továbbiakban: „Program”) célja:

 • a Programban részt vevő testnevelő tanárok TEQ™ sportágakkal, azok szabályaival, a hozzájuk kapcsolódó speciális gyakorlatokkal, a TEQ™ asztalok szakszerű és biztonságos használatával kapcsolatos ismereteinek bővítése a Weboldalon elérhető Oktató anyagok segítségével;
 • a Programban részt vevő tanárok ösztönzése a TEQ™ sportágaknak az általuk végzett oktatási tevékenységbe történő integrálására, illetve diákjaik részvételével további, a hivatalos tanrenden kívüli, TEQ™ sportágakkal kapcsolatos foglalkozások, edzések, versenyek, egyéb események szervezésére, az ezen tevékenységekkel szerezhető, különböző nyereményekre beváltható pontok segítségével;
 • a fentieken keresztül a TEQ™ sportágak népszerűsítése különösképp az oktatási intézmények, a testnevelő tanárok és a diákok köré
 • Regisztráció

A Programban történő részvételhez a Weboldalon történő regisztráció szükséges.

A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes olyan személyek jogosultak regisztrálni, akik valamely, TEQ™ asztallal rendelkező magyarországi (köz)oktatási intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állnak testnevelő tanárként.

Az érintett oktatási intézményt a regisztráció során a Felhasználó a Szervező által közzétett listából köteles kiválasztani.

Szervező a Felhasználóval történő egyéni kapcsolatfelvétel útján jogosult ellenőrizni a jelen pontban felsorolt feltételek fennállását. A valóságnak nem megfelelő adatok megadása esetén Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználónak a Programban történő részvételét megtagadja, regisztrációját egyoldalúan törölje.

 • Pontigénylés

A Felhasználó a Szervező által meghatározott, TEQ™ sportágakkal kapcsolatos tevékenységek, feladatok, kihívások (együttesen: “Tevékenységek”) igazolt teljesítéséért a Weboldalon pontokat szerezhet. Az egyes Tevékenységek a “Profil” menüből elérhető “Pontigénylés” oldalon találhatóak.

Minden Tevékenységhez a Szervező által meghatározott pontérték, továbbá részletes leírás tartozik, amely információkat biztosít az adott Tevékenység teljesítésével elérhető pontok igénylésének pontos feltételeiről, illetve az igazolás módjáról.

A Tevékenység teljesítésének igazolása az [email protected] e-mail címre történő pontigénylési kérelem elküldése útján történik. A pontigénylési kérelemnek tartalmaznia kell az adott Tevékenység igazolásához előírt információkat és egyéb csatolmányokat (dokumentumok, képfelvételek, stb.). A Szervező jogosult minden, a kérelem elbírálásához szükséges egyéb adat és információ bekérésére.

A Szervező az egyes pontigénylési kérelmeket egyedileg megvizsgálja, és amennyiben önálló mérlegelése alapján az adott Tevékenység teljesítését igazoltnak látja, a kérelmet elfogadja, és a Tevékenységhez tartozó pontszámot a Felhasználó profilján jóváírja.

 • Pontbeváltás

A Felhasználó az összegyűjtött pontjai számát a profilján tekintheti meg.

Az összegyűjtött pontok a “Profil” menüpontból elérhető “Pontbeváltás” oldalon feltüntetett, előre meghatározott pontértékű nyereményekre válthatók be.

A pontok nyereményekre történő beváltása az [email protected] e-mail címre történő pontbeváltási kérelem útján történik. A Szervező az egyes pontbeváltási kérelmeket egyedileg megvizsgálja, és amennyiben a kérelmet benyújtó Felhasználó valóban rendelkezik a nyereményhez szükséges pontokkal, Szervező a kérelmet jóváhagyja, mely által a Felhasználó jogosulttá válik a nyereményre.

Tárgynyeremény esetén a Szervező azt a Felhasználó által a regisztrációkor megadott postai címre, vagy a Felhasználóval egyedileg egyeztetett egyéb címre, postai úton, vagy csomagküldő szolgálat útján kézbesíti. Az első kiszállítás teljes költsége a Szervezőt terheli. Sikertelen első kiszállítási kísérlet esetén Szervező Felhasználóval ismételten megkísérli felvenni a kapcsolatot és amennyiben a Felhasználó az ismételt kézbesítést kívánja, úgy Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a második kézbesítési kísérlet költségének megtérítését a Felhasználótól követelje. Felhasználó a jelen bekezdés szerint sikertelenül kézbesített tárgynyeremény igénylésére nem jogosult, és az említett tárgynyeremény pontértéke sem kerül profilján jóváírásra.

Amennyiben a nyeremény tárgya harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások igénybevételére jogosító, online formában megjelenő utalvány, azt a Szervező a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére továbbítja.

A harmadik személyek által nyújtott különböző szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványok esetén Szervező kizárólag az utalvány Felhasználó részére történő egyszeri rendelkezésre bocsátására köteles. Az utalvány felhasználhatóságának/érvényességének/érvényesíthetőségének határidejét, illetve a felhasználásra vonatkozó egyéb részletes feltételeket az azt kibocsátó harmadik fél határozza meg. Az ezen feltételekről történő tájékozódás kizárólag a Felhasználó felelőssége. A Szervező az utalvány kellő időben történő felhasználásáért, továbbá az utalvány felhasználásával igénybevehető szolgáltatásokért mindennemű felelősségét kizárja. A félreértések elkerülése végett, a szolgáltatás igénybevétele esetén az arra vonatkozó jogviszony a szolgáltatást nyújtó harmadik személy és a Felhasználó között jön létre.

Egy pont egyszer váltható be. A Felhasználó beváltható pontjainak száma a sikeres beváltáskor az adott nyereményhez tartozó pontszámmal csökken.

A Felhasználó a nyereményre kizárólag pontbeváltás útján válhat jogosulttá, az adott nyereményhez hiányzó pontok pénzfizetéssel, illetve egyéb módon nem helyettesíthetőek, nem pótolhatóak. Továbbá, a pontok kizárólag a nyeremények igényléséhez történő pontbeváltásra használhatóak fel, pénzzé, illetve – a Pontbeváltás oldalon meghatározott nyeremények kivételével - bármilyen egyéb értékké, értéktárggyá nem válthatóak át.

 • Oktató anyagok

Az Oktató anyagokhoz Felhasználó a Weboldal “Oktatás” oldalán férhet hozzá.

Az Oktató anyagok kizárólag a Felhasználó és – az ő közvetítésével - a diákok TEQ™ sportágakhoz kapcsolódó ismereteinek bővítését szolgálják.

Az Oktató anyagokban foglaltak ismerete, azok elsajátítása nem helyettesíti a Szervező által szervezett hivatalos edzői és/vagy játékvezető képzéseket, az nem jogosítja fel a Felhasználót (sem az érintett diákokat) arra, hogy a Szervező nevében vagy képviseletében hivatalos edzőként és/vagy játékvezetőként járjanak el.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a TEQ™ asztalok használata, a TEQ™ sportágak gyakorlása komoly fizikai megterheléssel, és - a fent említett, vagy a sportágakhoz kapcsolódó bármely egyéb bemutató, tájékoztató, oktató anyagban, illetve a Szervező által esetlegesen adott egyéb instrukciókban foglaltaknak történő megfelelés mellett is - természetszerűleg sérülés- és kárveszéllyel járhat.

A TEQ™ asztalt a Felhasználó és minden más személy a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazása - és amennyiben az értelmezhető, Felhasználó felügyelete – mellett, kizárólag a saját felelősségére használhatja.

Szervező a TEQ™ asztalok rendeltetésszerű használatából és a TEQ™ sportágak gyakorlásából eredő sérülésekért, egészségkárosodásokért, balesetekért, bármely egyéb, vagyoni vagy nem vagyoni jellegű káreseményekért, ezekhez kapcsolódó költségekért az alkalmazandó jog által lehetővé tett legteljesebb mértékben mindennemű felelősségét kizárja.

Felek eltérő megállapodása hiányában Szervező a Felhasználó, vagy a Felhasználó és az érintett oktatási intézmény által szervezett, TEQ™ sportágakhoz kapcsolódó edzések, versenyek, házibajnokságok, és egyéb hasonló események szervezése és lebonyolítása tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

 • A programváltoztatás és - megszüntetés joga

Szervező fenntartja a jogot a Program egészben vagy részben, bármikor történő, indokolás nélküli megváltoztatására, felfüggesztésére, megszüntetésére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Program Szervező általi, fentieknek megfelelő bármilyen jellegű megváltoztatására, felfüggesztésére, megszüntetésére, illetve ennek eredményeként a Weboldalhoz történő hozzáférhetőségben, annak tartalmában beállt változásokra tekintettel Szervezővel szemben semmilyen jellegű igényt nem érvényesíthet.   

 1. A Weboldal használata
 • A Weboldal használatához kapcsolódó felelősség

A Felhasználó felelősséggel tartozik a Weboldal használatáért.

A Felhasználó a Weboldal bizonyos tartalmaihoz kizárólag akkor férhet hozzá, ha rendelkezik regisztrált fiókkal.

A Weboldal eléréséhez és használatához szükséges valamennyi berendezés, szolgáltatás és szoftver beszerzéséért, fenntartásáért, megfelelő működtetéséért szintén Felhasználó felelős. Kizárólag Felhasználó felel továbbá jelszava(i) titokban tartásáért. Amennyiben Felhasználó úgy ítéli meg, hogy a jelen Weboldalon használt jelszavának vagy egyéb biztonsági információinak titkossága bármilyen módon sérült, haladéktalanul köteles Szervezőt az [email protected] email cím használata útján értesíteni.

A Felhasználó számára tilos az alábbi – vagy azokhoz hasonló – bármely tevékenység végzése vagy megkísérlése a Weboldallal vagy az ahhoz kapcsolódó bármely szerverrel vagy infrastruktúrával kapcsolatosan:

 • hackelés
 • feltörhetőség tesztelése
 • kapcsolódó szerver túlterhelése
 • biztonsági mechanizmusokba történő beavatkozás
 • az általánosan használt böngészők (pl. Firefox, Explorer) alap verzióin keresztül nem látható bármely kód visszafejtése, dekódolása vagy egyéb módon történő felfedése
 • a Weboldalra, arról, vagy azon keresztül haladó információk kifürkészése

A Weboldal jelen formájában kerül szolgáltatásra, és az Szervező semmilyen módon nem szavatolja:

 • a Weboldal használatra való alkalmatlanságát
 • a Weboldalon található tartalmak pontosságát
 • a Weboldal elérhetőségét vagy technikai hibáktól mentességét
 • a Weboldalon vírusoktól, hibáktól („bug”), rosszindulatú szoftverektől („malware”) való mentességét
 • a Weboldal bármely hardverrel, szoftverrel vagy operációs rendszerrel való kompatibilitását

Szervező az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja mindennemű felelősségét a Felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyában a Weboldallal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve az adatok, szövegek, egyéb írásbeli, hang- és képi anyagok letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket.

Szervező az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja továbbá mindennemű felelősségét a Weboldal hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért, továbbá a harmadik személyeknek az általuk a Weboldalon közzétett, vagy a Weboldalon található hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmaiért.

 • A Weboldal módosításának, törlésének joga

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiekre tekintettel Szervezővel szemben semmilyen jellegű igényt nem érvényesíthet.

 1. Szavatosság

A Felhasználó kizárólagosan felelős az általa a Szervező részére rendelkezésre bocsátott Felhasználói Tartalmakért.

Felhasználó a Felhasználó Tartalom rendelkezésre bocsátásával kijelenti és szavatolja a következőket:

 • A Felhasználói Tartalomhoz fűződő minden jog (ideértve a szellemi tulajdonjogokat) a Felhasználót illeti, vagy azok felhasználására, Szervező részére történő rendelkezésre bocsátására megfelelő engedéllyel rendelkezik.
 • Amennyiben a Felhasználói Tartalom harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat (ideértve különösen: képmást, hangfelvételt) tartalmaz, Felhasználó a Felhasználói Tartalom rendelkezésre bocsátását megelőzően az ahhoz szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást beszerzett az érintett harmadik személyektől (ill. kiskorú esetén: törvényes képviselőjétől vagy gyámjától), vagy az érintettekre vonatkozó személyes adatok ilyen célú felhasználására, Szervező részére történő rendelkezésre bocsátására egyébként igazolhatóan jogosult. Szervező a fentiekre vonatkozó nyilatkozatok megtételére formanyomtatványt rendszeresíthet és tehet hozzáférhetővé, ilyen esetekben a formanyomtatvány használata kötelező.
 • Amennyiben a Felhasználói Tartalom a fenti esetektől eltérően harmadik személyhez (ideértve különösen oktatási intézményeket, tankerületi központokat) kapcsolódó üzleti titkot, vagy bármilyen más bizalmas információt tartalmaz, úgy Felhasználó a harmadik személytől az üzleti titok vagy bizalmas információ Szervező részére történő rendelkezésre bocsátására és a jelen Weboldal és Program érdekében történő felhasználására vonatkozó hozzájárulást igazolhatóan beszerezte.
 • A Felhasználói Tartalomban foglalt adatok, információk legjobb tudomása szerint nem hibásak, valótlanok, vagy pontatlanok.
 • A Felhasználói Tartalom, illetve annak Szervező részére történő szolgáltatása nem ütközik semmilyen jogszabályba, bírósági vagy hatósági határozatba, vagy bármilyen egyéb, a Felhasználóra kötelező rendelkezésbe.
 • A Felhasználói Tartalom nem becsületsértő, gyűlöletkeltő, rágalmazó, diszkriminatív, más személyek jogellenes zaklatását, fenyegetését nem valósítja meg, nem profán, pornográf vagy szeméremsértő, illetve nem sérti mások magánélethez való jogát.
 • A Felhasználói Tartalom legjobb tudomása szerint vírusoktól, kém- és egyéb rosszindulatú, káros programoktól és fájloktól mentes.
 1. Szellemi tulajdonjogok
 • Szervező Szellemi Tulajdona

A Weboldal, és annak teljes tartalma (ideértve különösen, de nem kizárólagosan, képek, videók, más grafikus elemek, szöveges leírások, az oktató anyagok és más dokumentumok, a Weboldal design-ja, forráskódja, stb.) szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldalon ezen kívül különböző, védjegyoltalom alatt álló szavak, ábrák, logók, egyéb designelemek, valamint formatervezési mintaoltalom, használati mintaoltalom, és/vagy szabadalmi oltalom alatt álló tárgyak, egyéb elemek ábrázolása jelenik meg. Valamennyi fent említett szellemi alkotás a Szervező szellemi tulajdonát képezi, vagy azok felhasználására Szervező egyébként jogosult (a továbbiakban együttesen „Szervező Szellemi Tulajdona”).

A Felhasználó a Weboldalon elérhető Oktató anyagokat (ideértve az ezekben foglalt védjegyoltalom alatt álló jelöléseket) kizárólag a Programban való részvételével összefüggésben, a TEQ™ sportágakkal, azok szabályrendszerével és a kapcsolódó speciális gyakorlatokkal kapcsolatos ismereteinek bővítése, ezen ismeretek más pedagógusoknak és diákoknak történő átadása céljából, az ahhoz szükséges mértékben használhatja fel.

A fentiekben foglalt kivételtől eltekintve, Szervező kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Szervező Szellemi Tulajdonának bármilyen jellegű felhasználása, különösen, de nem kizárólagosan, annak többszörözése (beleértve a más médiaformátumokban, kép- vagy hangfelvételek formájában, számítógépre vagy más adathordozókra történő lementést), terjesztése, szerkesztése, fejlesztése, módosítása, másolása, lefordítása, a teljes tartalom vagy annak jelentős részének kivonása vagy integrálása, abból származékos mű létrehozása, átdolgozása, nyilvános előadása vagy kiállítása, importálása, exportálása, az országba forgalomba hozatali céllal történő behozatala, sugárzása, továbbítása, értékesítése, forgalmazása, a nyilvánossággal vagy harmadik személyekkel való közlése, promóciós vagy marketing anyagok, sajtóközlemények, nyilvános bejelentések vagy hirdetések részeként történő közzététele.

 • Felhasználó szellemi tulajdona

Felhasználó a Felhasználói Tartalom Szervező részére történő rendelkezésre bocsátásával az abban foglalt szellemi alkotásra vonatkozóan nem kizárólagos, területi, időbeli, és egyéb korlátozás nélküli, átruházható, jogtiszta felhasználási jogot biztosít Szervező részére. Felhasználó ezúton kifejezetten lemond mindennemű vonatkozó díjigényéről. A félreértések elkerülése végett, a jelen pont szerinti engedély kiterjed a többszörözésre, nyilvánosságra hozatalra, lemásolásra, átalakításra, megszerkesztésre, feldolgozásra, lefordításra, integrálásra, egészének, illetve valamely részének kinyerésére, annak felhasználásával származékos mű megalkotására, nyilvánosan történő előadásra vagy megjelenítésre, hozzáférhetővé tételre, importálásra, sugárzásra, vezetékes úton történő átvitelre, eladásra, terjesztésre, nyilvánossághoz, illetve harmadik személyekhez történő közvetítésre, promóciós vagy marketing anyagok, sajtóközlemények, nyilvános bejelentések vagy hirdetések részeként történő felhasználásra.

 1. Felelősség korlátozása

A jelen Használati Feltételekben foglalt felelősségkorlátozásra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, Szervező kizárja mindennemű felelősségét a Weboldal használatából, ill. a Programban történő részvételből eredő vagy azzal kapcsolatos, a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező közvetett, következményes kárért vagy veszteségért (többek között, de nem kizárólag, a forgalom-, nyereség-, vagy bevételkiesésből, adatveszteségből eredő tényleges kárt, elmaradt hasznot, költséget), függetlenül az igény jogcímétől, még abban az esetben is, ha annak felmerülésének lehetőségéről Szervezőt tájékoztatták vagy arról egyébként tudnia kellett volna.              

 1. Vegyes rendelkezések

A jelen Használati Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

Felek a Weboldal használatából, illetve a Programban történő részvételből eredő vagy azzal kapcsolatos vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalás útján rendezni, melynek eredménytelensége esetén jogvitájukat rendes bírósági úton, az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság elé utalják.

A jelen Használati Feltételeket, továbbá az általuk biztosított jogokat vagy kötelezettségeket Felhasználó nem jogosult Szervező előzetes hozzájárulása nélkül átruházni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szervező bármikor jogosult a jelen Használati Feltételekből származó jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházni.

Jelen Használati Feltételeket Szervező bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított Használati Feltételek a Weboldalon történő közzétételtől kezdve hatályosak.

Frissítve: 2022. február

© 2022 FITEQ & Teqsports Kft. / Minden jog fenntartva.