Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az arra vonatkozó információkat tartalmazza, hogy a Nemzetközi Teqball Szövetség és a Teqsports Kft. hogyan gyűjti és kezeli az Önre vonatkozó, a https://www.teqmovement.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatával összefüggő személyes adatokat.

 1. Tájékoztató-specifikus Fogalommeghatározások

A „Használati Feltételekben” [https://www.teqmovement.com/terms-conditions] már definiált fogalmakon túl, az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmaknak, akár nagy, akár kis kezdőbetűvel kerülnek leírásra, az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; „GDPR”) szerinti jelentése irányadó.

 1. Adatkezelők és Adatfeldolgozók

Az Ön személyes adatai tekintetében az adatkezelők:

Nemzetközi Teqball Szövetség (FITEQ) (székhely: Magyarország, 1101 Budapest, Expo tér 5-7; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási szám: 01-02-0017651, adószám: 19305688-2-42), valamint a

Teqsports Kft. (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszám: 01-09-371772, székhely: Magyarország, 1101 Budapest, Expo tér 5-7, adószám: 28738945-2-42),

A fent nevezett adatkezelők mint közös adatkezelők közösen határozzák meg az adatkezelés célját és eszközeit. Az érintettek bármelyik adatkezelő vonatkozásában és bármelyik adatkezelővel szemben gyakorolhatják a GDPR szerinti jogaikat.

 • Az Adatkezelés Céljai és Jogalapja

III.1.    A személyes adatok kezelése az alábbi táblázatban meghatározott célokból és módon történik, az adott személyes adat kategóriájától és a köztünk fennálló kapcsolat jellegétől függően:

Adatkezelés  célja

Kezelt adatok

Adatkezelés

jogalapja

Tárolás

időtartama

Adatfeldolgozók

felhasználó regisztrációja, azonosítása, felhasználói profil létrehozása

név, telefonszám, fénykép, lakcím szerinti irányítószám, város, az oktatási intézmény, ahol tanít, póló/pulóver méter

önkéntes

hozzájárulás

felhasználói fiók fennállásáig

Microsoft Corporation (98052 One Microsoft Way, Redmond, WA, USA) – Microsoft Azure felhőalapú adattárolás (https://azure.microsoft.com/en-us/)  

A Microsoft Azure az adattároláshoz az EGT területén található szervereket használ, így nemzetközi adattovábbításra nem kerül sor.

Teqball Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.; https://www.teqball.com/) - IT háttértámogatás, Weboldal technikai üzemeltetése

foglalkoztatásra irányuló jogviszony igazolása

oktatási intézményvezető neve, aláírása

önkéntes

hozzájárulás

felhasználói fiók fennállásáig

Microsoft Corporation (98052 One Microsoft Way, Redmond, WA, USA) – Microsoft Azure felhőalapú adattárolás (https://azure.microsoft.com/en-us/)  

A Microsoft Azure az adattároláshoz az EGT területén található szervereket használ, így nemzetközi adattovábbításra nem kerül sor.

Teqball Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.; https://www.teqball.com/) - IT háttértámogatás, Weboldal technikai üzemeltetése

résztvevő pedagógus neve, az érintett oktatási intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállásának ténye 

tranzakciós e-mailek küldése

e-mail cím, esetlegesen további, a regisztrációkor megadott, az adott tranzakciós e-mail tartalmát képező személyes adatok

jogos érdek

felhasználói fiók fennállásáig

Adatfeldolgozó: Twilio Inc. (101 Spear Street, First Floor, San Francisco, CA 94105, USA) – Twilio Sendgrid tranzakciós e-mailküldő szolgáltatás (https://www.twilio.com/sendgrid/email-api/)

A Twilio Inc. részére történő adattovábbítása a Twilio Inc. által alkalmazott, Európai Uniós Általános Szerződési Feltételek irányadóak (https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum)

Teqball Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7; https://www.teqball.com/ - IT háttértámogatás, Weboldal technikai üzemeltetése

pontigénylés, pontigénylés alapjául szolgáló tevékenység igazolása

A tevékenység igazolása során megadott, illetve az igazolásként elküldött dokumentumokban, felvételeken megjelenő személyes adatok, képmás.

Jelen adatkezelés érintettjei lehetnek az igazolásként elküldött dokumentumokban, felvételeken szereplő harmadik személyek (pl. a résztvevő által oktatott diákok, törvényes képviselők, stb.) is.

szerződés

teljesítése

felhasználói fiók fennállásáig

felhasználó által igényelt és jóváhagyott pontok nyilvántartása a pontgyűjtő és beváltó rendszerben történő részvétel lehetősége érdekében

felhasználó által a tevékenysége alapján elért (igényelt és jóváhagyott) pontszám

szerződés

teljesítése

felhasználói fiók fennállásáig

Microsoft Corporation (98052 One Microsoft Way, Redmond, WA, USA) – Microsoft Azure felhőalapú adattárolás (https://azure.microsoft.com/en-us/)

A Microsoft Azure az adattároláshoz az EGT területén található szervereket használ, így nemzetközi adattovábbításra. nem kerül sor. 

Teqball Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.; https://www.teqball.com/) - IT háttértámogatás, Weboldal technikai üzemeltetése.

nyeremény elküldése (nyereménytől függően postai úton/csomagküldő szolgáltatás útján vagy online)

név, postai cím, e-mail cím, telefonszám

szerződés

teljesítése

felhasználói fiók fennállásáig

Fizikai küldemény kézbesítéséhez szükséges adatok körében: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6; https://www.posta.hu/) vagy az igénybevett csomagküldő szolgáltató

Amennyiben a nyeremény tárgyát képező szolgáltatást nyújtó harmadik személyek számára a nyertes Adatfeldolgozó általi azonosítása szükséges, ezen harmadik személyek.

ajándékcsomag összeállításához szükséges információ

póló/pulóver méret

szerződés

teljesítése

felhasználói fiók fennállásáig

Microsoft Corporation (98052 One Microsoft Way, Redmond, WA, USA) – Microsoft Azure felhőalapú adattárolás (https://azure.microsoft.com/en-us/)

A Microsoft Azure az adattároláshoz az EGT területén található szervereket használ, így nemzetközi adattovábbításra nem kerül sor.

Teqball Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.; https://www.teqball.com/) - IT háttértámogatás, Weboldal technikai üzemeltetése.

Felhasználó közzététele a „Dicsőségfal” oldalon

név, elért pontszám, oktatási intézmény, ahol tanít, lakóhely város

önkéntes

hozzájárulás

ameddig a felhasználó a Dicsőségfal szerinti adott helyezését tartja, de legkésőbb a felhasználó fiók törléséig

Microsoft Corporation (98052 One Microsoft Way, Redmond, WA, USA) – Microsoft Azure felhőalapú adattárolás (https://azure.microsoft.com/en-us/)

Teqball Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.; https://www.teqball.com/) - IT háttértámogatás, Weboldal technikai üzemeltetése.

 

 

 

III.2.    Sütik (cookie-k)

A Weboldal különböző sütiket (cookie-k) és más hasonló technológiákat alkalmaz a Weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében, valamint analitikai, statisztikai, és marketing célokból. A sütik használatára, valamint a kapcsolódó adatok kezelésére vonatkozó, illetve minden további ezzel kapcsolatos információ a Weboldalon külön felugró ablakban és/vagy más dokumentumban kerülnek ismertetésre. Amennyiben a Weboldalon történő sütihasználattal kapcsolatos bármilyen további kérdése van, kérjük, forduljon Adatvédelmi Biztosunkhoz (lásd: VI. szakasz - „Elszámoltathatóság”).

 1. AZ ÖN JOGAI

Személyes adataihoz kapcsolódóan Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, valamint arra, hogy megfelelő információt kapjon az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok kategóriáiról, az adatfeldolgozókról, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az adatkezelésünkkel kapcsolatos, valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, az Önre vonatkozó, harmadik személyektől származó személyes adatok forrásáról, illetve az automatikus döntéshozatal tényéről és az ahhoz kapcsolódó információról, beleértve az arra vonatkozó információt, hogy az ilyen automatikus döntéshozatal milyen logika mentén történik, milyen jelentőséggel bír, és előreláthatóan milyen következményekkel jár Önre nézve, továbbá arról, hogy személyes adatai továbbításra kerülnek-e az az EGT-n kívülre, valamint az ilyen adattovábbítás körülményeiről.  

 • A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az önre vonatkozó pontatlan személyes adatok törlésre, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – hiányos személyes adatai kiegészítésre kerüljenek.

 • A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatai késedelem nélkül törlésre kerüljenek, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön az alábbi 5) szakasznak megfelelően tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • személyes adatainak kezelése jogszerűtlenül történt;
 • személyes adatait az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiekben említett törléshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozásra kerüljön, amennyiben:

 • ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra szól, amely lehetővé teszi számunkra a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, azonban ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra, de ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • ön az alábbi 5) szakasznak megfelelően tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra szól, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelők vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése (ideértve a profilalkotást) ellen.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelése önkéntes hozzájárulás alapján történik, ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre álló személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi bármilyen módon megakadályoznánk. Ön jogosult továbbá arra is, hogy személyes adatait kérésére közvetlenül mi továbbítsuk egy másik adatkezelő részére, amennyiben ez technikailag kivitelezhető.

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló korábbi adatkezelés jogszerűségét érintené.

 • Az automatizált döntéshozatalhoz (beleértve a profilozást) kapcsolódó jogok

Személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal nem történik.

 • Felügyeleti hatósághoz intézett panasz benyújtásához való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése megsérti az Általános Adatkezelési Rendeletet.

Az Adatkezelők székhelye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatósága:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

e-mail: [email protected]

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, fentiekben említett jog – sérelme nélkül, ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelőkkel vagy az adatfeldolgozókkal szemben, ha megítélése szerint személyes adatai Általános Adatvédelmi Rendeletnek meg nem megfelelő kezelése következtében megsértették az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogait. Az eljárást az Adatkezelők vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, az eljárás továbbá megindítható az ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 1. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelők megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek személyes adatainak mindennemű manipuláció, veszteség és megsemmisítési kísérlet, valamint az illetéktelen harmadik felek általi hozzáférés ellen, továbbá jogainak védelme és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak történő megfelelés érdekében. Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét, hogy az internet egy nyitott, globális hálózat. Amikor ön az internetet keresztül személyes adatokat továbbít a részünkre, vállalja az ezzel elkerülhetetlenül együtt járó kockázatokat. A személyes adatok az Adatkezelők által alkalmazott technikai és szervezési intézkedések ellenére is elveszhetnek, azokat illetéktelen harmadik felek kifürkészhetik, manipulálhatják.  Adatai fentiek szerinti elveszéséért, kifürkészéséért, manipulációjáért, megsérüléséért, illetve azok bármely következményéért semmilyen jellegű felelősséget nem vállalunk, kivéve, ha az EU-ban honos adatkezelőkre vonatkozó gondossági követelményeket megsértve jártunk el.

 1. ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

A személyes adatainak kezelésére, továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra vonatkozó kérdések, panaszok kapcsán kérjük forduljon bizalommal Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz:

A FITEQ Adattvédelmi Tisztviselője:

név: KCG Partners Ügyvédi Társulás

e-mail cím: [email protected]

A Teqsports Kft. Adatvédelmi Tisztviselője:

név: KCG Partners Ügyvédi Társulás

e-mail cím: [email protected] 

Frissítve: 2022. február

© 2022 FITEQ & Teqsports Kft. / Minden jog fenntartva.